SDG's in het Beleid

Wat doen de overheden in België op vlak van de SDGs?

De federale overheid

Rapporteert tweejaarlijks aan de Verenigde Naties over de vooruitgang in België en duidt jaarlijks ‘SDG Voices’ aan die de SDG’s bekender moeten maken onder de bevolking.
Zie www.sdgs.be

De Vlaamse overheid

Vertaalde de 17 SDG’s naar 48 Vlaamse doelstellingen in haar ‘Vizier 2030’.
Zie https://do.vlaanderen.be/visienota-vizier-2030-een-2030-doelstellingenkader-voor-vlaanderen

Lokale overheden

Ook gemeentebesturen kunnen heel wat doen om bij te dragen aan de SDG’s. In dit animatiefilmpje wordt kort uitgelegd wat dit engagement kan inhouden.

Mechelen

Mechelen ondernam al heel wat stappen op vlak van de integratie van de SDG's in haar beleid.

De SDG's leggen met doelstelling 11, de zogenaamde Urban SDG, een grote rol bij lokale besturen. Om de SDG's in België haalbaar te maken, worden ook de lokale besturen, en in eerste plaats de steden, gemobiliseerd om deze doelstellingen lokaal te verankeren en ze te gebruiken als inspiratiebron en zelfs als referentiekader voor toekomstig lokaal beleid.

Organisatie UN-City Hall Talk: 30 mei 2016

De stad Mechelen organiseerde op maandag 30 mei 2016 een infosessie over de SDG's in samenwerking met CIFAL Flanders in de Keldermanszaal van het stadhuis. Verschillende sprekers geven voor een ruim publiek hun kijk op hoe de SDG's via verschillende domeinen in de stad kunnen geïntegreerd worden. Sprekers waren onder andere Peter Wollaert van CIFAL Flanders en Betty De Wachter van VVSG.

Ondertekening SDG-verklaring VVSG door college op 23 december 2016

Het college ondertekende de engagementsverklaring van VVSG "Global Goals, local focus", net zoals 65 andere Vlaamse gemeenten. Het doel van deze verklaring, volgens VVSG: "Door hun handtekening onder deze verklaring te zetten, engageerden al een dertigtal lokale besturen zich voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Hiermee tonen zij een politiek engagement om mee hun schouders onder de lokale vertaling van deze 17 doelstellingen te zetten."

SDG traject Provincie Antwerpen (september 2017)

De stad Mechelen stapte samen met Geel, Mol en Turnhout in een traject met als bedoeling de SDGs te integreren in memoranda (naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018) en nadien in de beleidsplanning 2020-2025.

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen in teken van SDGs (September 2018)

De thema’s van het Memorandum van Groep Mechelen zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Het Memorandum is een document met analyses over verschillende thema's en suggesties en uitdagingen voor de toekomst. Het doel is om de nieuwe bestuursploeg voldoende en juiste informatie geven, zodat zij een goed lokaal beleid kunnen uitstippelen voor de volgende legislatuur.

Bestuursakkoord Stad Mechelen

In het bestuursakkoord van de stad Mechelen zijn de SDGs vermeld op pagina 85 bij het hoofdstuk over Mondiaal Beleid.

SDG traject Route 2030 (januari 2019)

Mechelen tekende in op een gesubsidieerd traject vanuit het federaal instituut voor duurzame ontwikkeling(FIDO). Bedoeling was om de prioritaire acties (volgens materialiteitsanalyse) uit het bestuursakkoord te filteren en gepaste indicatoren te vinden. Om dit doel met voldoende draagvlak te verwezenlijken was een gestructureerd en creatief proces nodig. Het traject bestond uit verschillende workshops en methodieken. 

De SDGs die zowel door de interne als de externe stakeholders als opportuniteit worden ervaren, en waar dus wordt geadviseerd om de focus op te leggen, zijn:

  • SDG5: gendergelijkheid
  • SDG17: partnerschappen om doelstellingen te behalen
  • SDG10: ongelijkheid verminderen
  • SDG13: klimaatacties 

Lees de andere resultaten in het duurzaamheidsrapport

Ook deze stappen werden gezet:

  • Bepalen van indicatoren voor de prioritaire SDG’s.
  • Koppeling in de BBC tussen de acties en de SDG’s
  • Visuele koppeling van de verschillende acties uit het meerjarenplan aan de SDGs
  • Koppeling van de SDG indicatoren in ORBA, zodat op een eenvoudige manier de evolutie kan worden weergegeven.

Sensibilisering in Mechelen

Los van het inbedden van de SDGs op strategisch en beleidsniveau, werd er ook werk gemaakt van sensibilisering van de Mechelse bevolking. Via themadagen rond de SDGs voor scholen en informatieve standen op Speeldag, Wereldfestival, deelname campagne duurzame gemeente… Ook de Mondiale Raad en Mechelen Mondiaal stelden de SDGs reeds centraal bij hun activiteiten.