Bevraging over project 'Mondiale school' in Mechelen


 Vragenlijst
Vele scholen vinden het belangrijk om leerlingen op te voeden tot wereldburgers: hen verder leren kijken dan het eigen wereldje en de directe omgeving, én hen hier ook iets mee leren doen om zo te kunnen komen tot een meer duurzame wereld.
Wellicht is ook jouw school niet ongevoelig voor mondiale solidariteit, en bestaan of bestonden er al initiatieven om de kinderen of de jongeren hierbij te betrekken.

Mechelse Mondiale Raad
Maar wist je al dat hier in Mechelen ook de Mondiale Raad erg actief is op dit vlak?
De leden ervan zijn allemaal Mechelaars die betrokken zijn bij kleine of grote projecten ergens in de wereld en zich zo via verschillende organisaties actief inzetten voor duurzame ontwikkeling.
Tegelijk willen de leden van de Mondiale Raad de Mechelaars gevoelig maken voor het belang van wereldsolidariteit.

Mondiale Scholen
Kunnen Mechelse jongeren leren van jongeren in het Zuiden, en omgekeerd? En wat dan wel?
In het project Mondiale School wil de Mondiale Raad helpen de context in het Zuiden tastbaar en concreet te maken voor leerlingen van de Mechelse scholen. Hen helpen evolueren van een ‘ver van mijn bed-gevoel’ naar verbondenheid.
Zo wil de Mondiale Raad graag een rol spelen als motivator en inspirator vanuit de actuele visie van internationale solidariteit. Waar solidariteit recent nog gebaseerd was op liefdadigheid, gaat het vandaag steeds meer om streven naar rechtvaardigheid.
Door bruggen te bouwen tussen culturen, door begrip, respect en solidariteit te stimuleren kan de school jongeren laten ontwikkelen tot wereldburgers.
Voor scholen die willen inzetten op de mondiale dimensie of die de reeds bestaande werking verder willen ontwikkelen of verfijnen, kan de Mondiale Raad een partner zijn, een hefboom met ideeën en suggesties.

Vragenlijst als start van het project 'Mondiale school'.
In het O.O.M. (Onderwijs Overleg Mechelen) toonden de vertegenwoordigers van de scholen/scholengemeenschappen veel belangstelling voor het project 'Mondiale school'. Tegelijk bleek ook dat er in tal van Mechelse scholen al heel wat initiatieven bestaan.
Zo kwam dan ook de vraag om in kaart te brengen wat de Mechelse scholen op het vlak van mondiale vorming nu al doen. Bedoeling is om die staalkaart dan te delen, zodat scholen met elkaar kunnen uitwisselen, bij elkaar te rade kunnen gaan of inspiratie vinden.
Ook voor de Mondiale Raad kan dit nuttige informatie opleveren om een aanbod maximaal af te stemmen op de bestaande praktijken.

Vragenlijst
Alvast bedankt om de bijgevoegde vragenlijst te willen invullen tegen 21 maart 2022. De antwoorden zullen heel waardevol zijn bij het verder uitwerken van dit project.